پاورپوینت اندازه گیری ویسکوزیته

پاورپوینت اندازه گیری ویسکوزیته

پاورپوینت اندازه گیری ویسکوزیته

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 13 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

اندازه گیری گرانروی(ویسکوزیته)
گرانروی یک مایع را می توان با استفاده از روشهای مختلف اندازه گیری نمود.گرانروی سنج های لوله مویین و دورانی از رایج ترین وسایل مورد استفاده در سنجش گرانروی هستند.
گرانروی سنج (ویسکومتر)لوله مویین
اندازه گیری لوله مویین بر اساس نمای نشان داده
 شده در شکل 45-5 قرار دارد.همانطور که در
شکل نشان داده است .فشار برای غلبه بر نیرو
های برشی در مایع و تولید یک شدت جریان معین کفایت می کند.
نیروهای برشی برروی همه سطوح داخلی مایع برای طول کل لوله و فاصله  از محور لوله عمل می کنند.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

اندازه گیری گرانروی(ویسکوزیته)

گرانروی سنج (ویسکومتر)لوله مویین

گرانروی سنج دورانی

تاثیر دما بر گرانروی